Privacyverklaring

Machteld van den Berg, gevestigd aan de Bosroos 8, 3723 TB  Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Machteld van den Berg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Machteld van den Berg en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Machteld van den Berg verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Indien van toepassing: inhoudelijke verslaglegging van de sessies

Machteld van den Berg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en het volgens de eisen van de belastingdienst voeren van mijn administratie. Hiertoe bewaar ik jouw voor- en achternaam en adres op mijn beveiligde computer.
 • Om de begeleiding/behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Intakegegevens en aantekeningen van sessies bewaar ik op papier in een afgesloten ruimte. Digitale gegevens zijn alleen voor mij toegankelijk via een wachtwoord. 
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
 • Om jou via e-mail op de hoogte te brengen van diensten en ook als daar wijzigingen in plaatsvinden. Ook het verzenden van een nieuwsbrief hoort daarbij.

Geautomatiseerde besluitvorming

Machteld van den Berg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Machteld van den Berg gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • WordPress voor de website
 • Apple Mail voor e-mailverkeer
 • Office voor Mac voor het maken van facturen
 • EasyAdmin voor de boekhouding/administratie

Voor het goed functioneren van de website www.machteldvandenberg.nl wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Voor analytische doeleinden plaatst Google analytics cookies die door mij niet te herleiden zijn tot persoonsgegevens. Voor het tonen van filmpjes wordt gebruik gemaakt van Youtube. Youtube gebruikt daarvoor cookies. Op de website van Machteld van den Berg wordt expliciet om toestemming van gebruik daarvan gevraagd; voor het cookiebeleid van Youtube, zie de website van Youtube. Zie ook het cookiebeleid van Machteld van den Berg.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Machteld van den Berg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Zakelijke relatiegegevens bewaar ik 7 jaar omdat de belastingdienst dit eist
 • Contactgegevens bewaar ik 7 jaar t.b.v. direct contact en de nieuwsbrief
 • Persoonsgegevens in het kader van behandeling bewaar ik 15 jaar, zoals dat volgens de Wet op de Behandelovereenkomst is vereist

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens zal ik uitsluitend delen met derden als jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of als dat volgens de wet verplicht is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht heeft Machteld van den Berg verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Machteld van den Berg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Machteld van den Berg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@machteldvandenberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Machteld van den Berg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Machteld van den Berg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@machteldvandenberg.nl

Bilthoven, 23 mei 2019

Machteld van den Berg
Bosroos 8
3723 TB Bilthoven
06-44470968
info@machteldvandenberg.nl